H.V. Helius

Hellevoetsluis

Handbalshop logo 1

Koop nu jouw NIEUWE Helius sportkleding direct bij Handbalshop.nl

Verjaardagen

 

Sponsoren

In de sport vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen belangrijk, in het bijzonder voor minderjarigen. Om die reden staat beleid rond Seksuele Intimidatie bij Handbal Vereniging Helius hoog op de agenda. Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Het cliché dat voorkomen belangrijker is dan genezen, opent binnen het thema Seksuele Intimidatie keer op keer onze ogen.

Belangrijk is om dit onderwerp binnen onze vereniging bespreekbaar te maken. Daarnaast is het van groot belang dat de vereniging beleid voeren tegen seksuele intimidatie, om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een goed beleid bevordert een veilig sportklimaat en een goede begeleiding van onze leden.

Als vereniging hanteren wij de gedragsregels van de NOC*NSF. Deze gedragsregels zijn door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF onderschreven. De gedragsregels zijn bedoeld als richtlijn voor correct gedrag van onze vrijwilligers en luiden als volgt: De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

  • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
  • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
  • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
  • De begeleider zal tijdens training, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
  • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
  • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
  • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
  • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is, naast het hebben van gedragsregels, één van de maatregelen waarmee Helius een sociaal veilige sportomgeving wil creëren. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

Als vereniging zijn wij van mening dat er uniformiteit gecreëerd dient te worden. Daarom is er besloten om alle meerderjarige vrijwilligers die werkzaam zijn met minderjarigen te voorzien van een VOG. Pas dan kunnen wij als vereniging uitstralen dat wij voor de volle 100% achter ons beleid staan en dat wij dit ook van onze leden verwachten.

vertrouwenspunt

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF, in samenspraak met de sportbonden, het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels en waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.

Bij het Vertrouwenspunt Sport kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en/of normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of -adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie over wat er met je verhaal gedaan wordt.

Zit je ergens mee?

Bel het Vertrouwenspunt Sport, 0900–2025590 (gratis)! Sinds kort is de bereikbaarheid uitgebreid met WhatsApp. Op nummer 06-53646928 kan (uitsluitend) een tekstbericht worden achtergelaten. Het telefoonnummer wordt als vertrouwelijke informatie behandeld. Binnen de openingstijden wordt via WhatsApp z.s.m. contact opgenomen om aan te geven hoe en wanneer contact mogelijk is.

Uitleg Vertrouwenspunt Sport

Wat houdt een velddienst in?
Voor de jeugd wordt er van de ouders verwacht dat zij deze taak op zich nemen.
Het lijkt heel wat, maar in de praktijk is het zeer eenvoudig en beslist niet veel werk. Vele handen maken licht werk!

Werkzaamheden vóór de eerste wedstrijd:
Buitenberging openen (sleutels aan zwarte keycord achter de bar)
Veld controleren op glas en zo nodig vegen
Doelen vanuit berging op het veld zetten(met behulp van de rolplanken), wisselbanken, scorebord en stoelen voor publiek neerzetten.
Sleutel/Tangetje voor doelputjes terughangen in de berging!!!
Bij F wedstrijden de F doeltjes klaarzetten.
Bij de E wedstrijden de plank klaarleggen, erop hangen en eraf halen.

Werkzaamheden tijdens iedere wedstrijd:
In de rust de siroop halen i.s.m de barmensen en de houders weer terugbrengen

Werkzaamheden na de laatste wedstrijd:
Na afloop zorgen dat alles wordt opgeruimd
Buitenberging afsluiten (sleutels aan zwarte keycord achter de bar)